REGULAMIN REALIZACJI USŁUG

www.BartiK.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługi zamieszczone na stronie www.BartiK.pl realizowane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o Świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.BartiK.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.BartiKpl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.BartiK.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o Świadczenie Usług z Usługodawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. USŁUGA – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą.
 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.BartiK.pl.
 8. USŁUGODAWCA – BartiK Bartosz Kuniński, Osiedle Książąt Mazowieckich, nr 23, lok. 6, 06-500 Mława, NIP: 5691909111, REGON: 528076193.
 9. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – Umowa o Świadczenie Usług zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o Świadczenie Usług z Usługodawcą.
 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługę.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.BartiK.pl prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Usługi oferowane w Sklepie zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jej opisie.
 4. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.BartiK.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Usługodawca drogą mailową ustali z klientem szacowaną Cenę wykonania Usługi.
 8. Cena ostateczna podawana jest klientowi po wykonaniu Usługi i nie może być wyższa niż połowa Ceny szacowanej.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Usługodawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. sposób odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług między Klientem, a Usługodawcą.
 6. Każda Umowa o Świadczenie Usług będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Usługi

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 29 1140 2004 0000 3402 8469 3093 (mBank S.A.). W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności lub za pomocą przelewu tradycyjnego, Klient dokonuje zapłaty po wykonaniu Usługi i przed przekazaniem zrealizowanej Usługi. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zrealizowaniu zamówienia, chyba że Umowa o Świadczenie Usług stanowi inaczej.
 5. Usługa zostanie wysłana dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY USŁUG

 1. Koszty dostawy Usług, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu szacowania Ceny.
 2. Na termin dostawy Usługi składa się czas dostarczenia materiałów do Usługodawcy celem wykonania Usługi, czas kompletowania Usługi oraz czas dostawy Usługi przez przewoźnika:
  1. Czas dostarczenia materiałów do Usługodawcy uzależniony jest ok Klienta i przewoźnika lub inny sposób jego dostarczenia,
  2. czas kompletowania Usługi wynosi do 90 dni roboczych,
  3. dostawa Usługi stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 14 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Usługi są wysyłane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub sieci Internet.

§ 7

REKLAMACJA USŁUG

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Usługi z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Usługi z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Usługi z umową istniejący w chwili dostarczenia Usługi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Usługi określony przez Usługodawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  4. zawiadomienia o braku zgodności Usługi z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bartik.pl lub pisemnie na adres: Osiedle Książąt Mazowieckich, nr 23, lok. 6, 06-500 Mława
  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Usługi z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Usługę Usługodawcy, a Usługodawca zobowiązany jest do odebrania jej na swój koszt,
  7. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Usługodawca odpowiednio:

a.     pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Usługi do Klienta,

b.     obniża cenę Usługi (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Usługi zgodnej z umową do Usługi niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,

  1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Klient zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy po zaakceptowaniu podanej drogą mailową szacunkowej Ceny za zleconą Usługę.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa o Świadczenie Usług jest uważana za niezawartą.
 4. Usługodawca dokona zwrotu wartości Usługi na wskazany przez Konsumenta numer konta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy od dnia, w którym Konsument złożył chęć realizacji Usługi poprzez Formularz Zamówień.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów o Świadczenie Usług.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oznajmia, że posiada wszelkie prawa potrzebne do wykonania Usług i udziela ich Usługodawcy.

 

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bartik.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Usługodawca przechowuje pliki związane z realizacją zamówienia przez okres 2 lat od dnia zrealizowania Usług.
 3. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy pliki związane z Usługą nieodpłatnie przez okres 30 dni od dnia zrealizowania Usługi. Po upływie wskazanego czasu, Usługodawca może wnieść opłatę za udostępnienie plików związanych z Usługą.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 7. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.